งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ศมสท. เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน เภสัชกร (บัดนี้ – 10 ก.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ศมสท. เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

ตำแหน่ง: เภสัชกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี

ประกาศรับสมัครเภสัชกร

ด้วย ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย(ศมสท.) ภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จะดำเนินการรับสมัครพนักงานโครงการ ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานโครงการพัฒนาข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ถ้าเป็นเพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
2. จบการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตหรือสูงกว่า (ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ)
3. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลยาและข้อมูลทางการแพทย์
4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. มีความชื่นชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสาสรสนเทศทางการแพทย์
6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอและสามารถต่อยอดพัฒนาตนเองได้

รายละเอียดของงาน
1. พัฒนาและบำรุงรักษามาตรฐานรหัสยา TMT และตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานมาตรฐานรหัสยา TMT ติดต่อประสานงานและประชุมวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานรหัสยา

โอกาสที่ได้รับ
1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบสารสนเทศทางการแพทย์, Health Information System, Pharmacy Informations ภายในประเทศและต่างประเทศ
2. ติดต่อกับหน่วยงานต่างประเทศและรับดูงานเกี่ยวกับมาตรฐานข้อมูลยา
3. มีโอกาสในการศึกษาต่อสาขา Health Information ในระดับปริญญาโทและเอก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หลักฐานการศึกษา คือ
….. ก. ใบรายงานผลการศึกษา
….. ข. ใบประกาศนียบัตร
4. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน (ยื่น ณ วันสอบสัมภาษณ์)
5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล และใบทะเบียนสมรส

อนึ่ง ศมสท. สงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลา หากตรวจสอบภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของ ศมสท. จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นลูกจ้าง แม้ว่าจะมีการจ้างแล้ว ให้ถือว่าผลการคัดเลือกของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์จะเป็นลูกจ้าง หรือหากจ้างเป็นลูกจ้างแล้วจะต้องหมดสภาพการเป็นลูกจ้างของ ศมสท.

คณะ กรรมการจะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร และจะสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป การคัดเลือกผู้หนึ่งผู้ใดเข้าทำงานจ้างอยู่ในดุลยพินิจของ ศมสท.
ทั้ง นี้ การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) ชั้น 3
อาคารสุขภาพแห่งชาติ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-8329297 โทรสาร 02-8329290

วิธีการสมัครงานพนักงาน ศมสท. :

ผู้สนใจ สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัคร และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
มาที่อีเมล์ kanet@hsri.or.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง – 10 กันยายน 2556
โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัครและจะเชิญมาสัมภาษณ์ตามนัดหมายต่อไป
ผู้ประสานงาน นายคเณศ สัมพุทธานนท์

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments