กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศาสตร์ (11 – 17 ก.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,960
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรี ทางการบัญชี
บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ทางเคมี
ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
หรือ ปริญญาตรีครุศาสตร์ ทางเคมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
1.1 ตรวจสอบหลักฐานเอกสารใบสำคัญต่าง ๆ
ในการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 ตรวจสอบหลักฐานเอกสารใบสำคัญต่าง ๆ
ในการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ เช่น กองทุนสวัสดิการ กรอ. เงินช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ เงินค่าปรับตามระเบียบ กรอ. ฯลฯ
1.3 จัดทำหนังสือการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายเงิน หนังสือขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
เบิกจ่ายเงินในกรณีนอกเหนือระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีด้านการเงินการคลัง
1.4 ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญรายได้ตามสัญญาเช่าและเงื่อนไขข้อกำหนด
1.5 กำกับดูแลการเบิก – จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการให้เป็นไปตามมติกองทุนฯ
1.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
2.1 วิเคราะห์ทดสอบสารมลพิษทางน้ำ กากอุตสาหกรรม อากาศ และเสียง ตามที่กำหนด
2.2 เก็บตัวอย่าง ตรวจวัดมลพิษในภาคสนาม
2.3 จัดทำและปรับปรุงเอกสารวิธีวิเคราะห์ทดสอบตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
2.4 ประกันและควบคุมภาพการวิเคราะห์
2.5 จัดการตัวอย่าง รวมทั้งการรับตัวอย่าง
บันทึกลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตรวจสอบภาชนะที่ใส่ตัวอย่างรักษาสภาพตัวอย่าง เก็บรักษาและจำหน่ายตัวอย่างตามวิธีการที่กำหนดตามระบบคุณภาพ
2.6 สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
2.7 ตรวจสอบควบคุมและจัดเก็บสารเคมี
(Chemical Inventory) รวมทั้งวัสดุอ้างอิงรับรอง และวัสดุอื่น ๆ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2. ความรู้ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 3. ความรู้เกี่ยวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1.1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีการเงินเบื้องต้น 1.2 ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง 1.3 ความรู้เกี่ยวกับระบบ GFMIS 2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 2.1 ความรู้เกี่ยวกับทางด้านสิ่งแวดล้อม 2.2 ความรู้เกี่ยวกับทางด้านเคมี
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– สมรรถนะ
1. ความรู้ความสามารถ 2. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ห้อง 503 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 17 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments