งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (9 – 13 ก.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,300-14,630
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านราชทัณฑ์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบ มาตรการ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับด้านทัณฑวิทยาและทัณฑปฏิบัติ และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชา กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายของทางราชการ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และดำเนินงานทัณฑวิทยาและทัณฑปฏิบัติในเรือนจำและสถานที่ควบคุมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรการที่กำหนด
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำมาตรฐานหลักสูตร กิจกรรม และคุณสมบัติผู้ต้องขังตลอดจนจัดการศึกษา อบรม พัฒนาพฤตินิสัย พัฒนาจิตใจ และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง เพื่อการบำบัดฟื้นฟูหรือแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง
(4) ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสถิติผู้ต้องขังเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย และสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงาน
(5) ดำเนินการสืบสวน สอบสวน เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงกรณีผู้ต้องขังกระทำผิดวินัยและเสนอแนะการลงโทษทางวินัยดังกล่าว
(6) ดำเนินการจัดทำเอกสาร บทความ กิจกรรมต่างๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ร่วมกันของข้าราชการและผู้สนใจ
(7) ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับกิจการราชทัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ ติดตามความก้าวหน้าของทัณฑวิธีภายในประเทศและต่างประเทศ และเสนอแนะให้นำวิธีการที่เหมาะสม เพื่อนำมาปรับใช้ในงานราชทัณฑ์ของประเทศไทย
(8) ดำเนินการควบคุม ดูแลความเป็นอยู่และจัดสวัสดิการให้กับผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถดำรงชีพได้อย่างปกติและเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนด
(9) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของเรือนจำ หรือสถานที่ควบคุมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และมาตรการที่กำหนด
(10) ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรรักษาการณ์นอกเวลาราชการ ตามระบบโครงสร้างเวรรักษาการณ์ของเรือนจำ หรือสถานที่ควบคุมต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้ชีวิตในเรือนจำแก่ผู้ต้องขังเข้าใหม่ และตักเตือนเมื่อผู้ต้องขังจะกระทำผิดกฎ ระเบียบ หรือกระทำผิดวินัย เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยภายในเรือนจำ
(3) ปรับปรุงและพัฒนางานบริการประชาชนที่เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบงานราชทัณฑ์

ลักษณะพิเศษของงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานในเรือนจำกลางปัตตานี มีลักษณะงานในสภาพที่อาจเป็นอันตราย ในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ โดยจะมีรอบความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์นอกเหนือจากงานประจำ

วิธีการสมัครงาน ข้าราชการ กรมราชทัณฑ์ :

ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ เรือนจำกลางปัตตานี ถนนเกษมสำราญ อ.เมือง จ.ปัตตานี

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 13 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments