กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (9 – 27 ก.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมบัญชีกลางเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13300 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.cgd.go.th
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
1. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
5. การวางแผนงาน การประสานงาน การบริหารจัดการภายใน
องค์การ และการบริหารงบประมาณ
6. คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
7. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
ทักษะ/สมรรถนะ : –

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการกรมบัญชีกลาง :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 27 ก.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments