กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ (ปริญญาเอก) (5 – 11 ก.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ (ปริญญาเอก)
อัตราเงินเดือน : 20,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสรรพสามิต ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีทั่วไปและภาษีสรรพสามิต
– ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั้งในและต่างประเทศ
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับต่างประเทศ(FTA) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีสรรพสามิต
ทักษะ/สมรรถนะ : 1. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
2. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
4. บริการที่ดี (Service Mind)
5. จริยธรรม (Integrity)
6. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)
7. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Proactiveness)
8. ทักษะการสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการกรมสรรพสามิต :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 11 ก.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments