กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเกษตร (4 – 12 ก.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร
ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
1. ช่วยงานวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และการจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย
2. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธุ์หม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อน เพื่อการผลิตไข่ไหม
3. ช่วยนักวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
4. ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรม และส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
5. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ /ความสามารถ 1.1 ความรู้ ความชำนาญในด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การผลิตไข่ไหม 1.2 มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในด้านการเกษตร
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน (50 คะแนน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
ทักษะ 2.1 ความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ด้าน การเกษตร 2.2 ความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การบริหารจัดการด้านหม่อนไหม
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบปฏิบัติ (20 คะแนน)

– สมรรถนะ
คุณลักษณะ 3.1 มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม 3.2 การติดต่อสื่อสาร 3.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ 3.4 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (30 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่สอบได้คะแนนสมรรถนะ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผุ้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ 1 – 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการกรมหม่อนไหม :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 12 ก.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments