สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นปร. รุ่นที่ 8 ( – พ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
Public Service Executive Development Program (PSED)

สำนักงาน ก.พ.ร. จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 60 ตำแหน่ง นปร. รุ่นที่ 8 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2556

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ หรือ ปริญญาเอกทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. รูปถ่าย หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารด้านหน้าด้านเดียว) หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)
  3. สำเนา ก.พ. 7 หรือหลักฐานอื่นที่เกีย่วกับประวัติการรับราชการ (กรณีผู้สมัครเป็นข้าราชการ)
  4. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  5. สำเนาใบแสดงผลการสอบ TOEFL และ/หรือ IELTS (ถ้ามี)
  6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงาน ก.พ.ร.  :

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • โครงการ นปร. สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โทร.2141 9017-8 เว็บไซต์ http://www.igpthai.org
  • สำนักงาน ก.พ.ร. โทร 0 2356 9999 ต่อ 8838, 8842, 9937 เว็บไซต์ http://www.opdc.go.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่: – พ.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 31 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments