ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร (บัดนี้ – 1 ก.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครสอบ2556

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ (อาคารนานาเหนือ) โดยมีหน้าที่หลักดังนี้

 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อให้มีทิศทางและรูปแบบการดำเนินการ (Business Model) ที่ชัดเจน รวมทั้งรักษาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เจริญเติบโต
 2. สื่อสารแผนกลยุทธ์ให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลลัพธ์ เพื่อนำข้อมูลจากการดำเนินงานมาวิเคราะห์และประเมินผลสำเร็จหรือเพื่อการแก้ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งนำมาปรับปรุงและสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ
 3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางธุรกิจเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้า เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาและขยายฐานลูกค้า การสร้างผลตอบแทนให้กับธนาคาร บรรลุถึงกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เช่น ธุรกิจต่างประเทศ การร่วมทุน Partnership Merger & Acquisition
 4. ติดตามวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของธนาคารและบริษัทในเครือ
 5. นำเสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับกลยุทธ์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของธนาคาร
 6. เป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทุกสายงานในการดำเนินการเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับธนาคารคู่เทียบ เพื่อมุ่งเน้นการเป็นธนาคารแสนสะดวก (Convenience Bank)
 7. สนับสนุนและผลักดันให้แผนกลยุทธ์ธุรกิจของทุกสายงาน สามารถดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในการเสนอทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ให้ กับผู้บริหารของทุกสายงาน ให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งสายงานและองค์กร
คุณสมบัติ

 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้นบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. มีทักษะในการนำเสนอ การให้คำปรึกษา และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
 2. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร
 3. มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

            คุณสมบัติ ของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

วิธีการสมัคร

           ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัคร online ได้ตามแบบฟอร์มสมัครงานด้านล่างนี้ โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เบิกค่าที่พักอาศัยจากธนาคาร

วิธีการคัดเลือก

 ทดสอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

         รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556

          การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments