สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ,เจ้าพนักงานธุรการ (26 – 30 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 9960 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และงานบริการ ทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล ฯลฯ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน ทดสอบปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 9960 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนการติดตั้ง ดูแล สำรวจครุภัณฑ์ ด้านสารสนเทศ งานพิมพ์เอกสาร การป้องฐานข้อมูล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ๒. มีความรู้ความสามารถในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๓. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ๔. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
วิธีการประเมิน : ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ข้อเขียนและปฏิบัติ) -ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์ – ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) – ความรู้ทั่วไป – มนุษยสัมพันธ์ – การสื่อสาร – ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2288 4000 ต่อ 4816-7

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 5 ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments