กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (26 ส.ค. – 4 ก.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในทางพาณิชยศาสตร์ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาทางบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และกำหนดการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะกับประเภทและลักษณะการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุมเกษตร
2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบวิเคราะห์ความถูกต้องของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน จัดทำร่างรายงานการสอบบัญชีพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทางบัญชี
3.ปฏิบัติทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยร่วมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุงแนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี
4.ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
5.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน โดยใช้ระบบ Back office เช่นโปรแกรมสารบรรณ โปรแกรมระบบวันทำการระบบ GFMIS ฯลฯ
6.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับบัญชี ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี
วิธีการประเมิน : ทดสอบข้อเขียน 100 คะแนน

– ทักษะ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office และฟังก์ชั่นในการคำนวณ
วิธีการประเมิน : ทดสอบปฏิบัติ 50 คะแนน

– สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่นๆ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ส.ค. – 4 ก.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments