ก.พ. ขออนุมัติเพิ่ม ขรก.ใหม่ 3,848 อัตรา (เตรียมสอบ ก.พ. ภาค ข.)


ฝากประชาสัมพันธ์

ก.พ.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ยังไม่ผ่านพ้นการสอบรอบสอง ของ ภาค ก. ก.พ. ก็มีข่าวให้ดีใจกันล่วงหน้าสำหรับท่านที่สอบผ่านภาค ก. ก.พ. แล้ว หรือจะสอบผ่านในรอบนี้ ^^

ตามข่าวนะครับ อย่างนี้คงไ้ด้ลุ้น ก.พ. จะรับสมัครสอบ “ภาค ข.” ภายในปีหน้า เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มาใช้บัญชีร่วมกัน ตำแหน่งใดบ้าง ระดับไหนบ้าง ถ้าเอาจากประวัติที่ ก.พ. เคยเปิดรับสมัครสอบ ภาค ข. ผมเดาเอานะครับว่าตำแหน่งที่น่าจะเปิดรับสมัครสอบในครั้งนี้น่าจะเป็นตำแหน่งในระดับปฏิบัติการและปฏิบัิติงาน สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวส. และ ปริญญาตรี  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เศรษฐกร นิติกร นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อ่าน พ.ร.บ. เตรียมพร้อมไว้ก่อนก็ได้เลยนะครับ พวก พ.ร.บ. หลักๆ เช่น รัฐธรรมนูญ, พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นต้น

กระซิบนะครับ สำหรับบางท่านที่ยังไม่ทราบ การสอบภาค ข. ของ ก.พ. จะไม่เหมือนกับที่หน่วยงานจัดสอบภาค ข. เอง ถ้าได้ลำดับที่ 200-300 อาจจะเรียกไม่ถึง แต่ ภาค ข. ของ ก.พ. บัญชีเดินไวมากๆ เพราะหน่วยงานที่มาขอใช้บัญชีเยอะมากๆ ล่าสุดที่จัดสอบไปเมื่อปี 2554 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เรียกถึง 510 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เรียกถึง 320 ตำแนห่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเรียกถึง 592 เคยมีบางตำแหน่งที่ ก.พ. จัดสอบ ภาค ข. ก่อนปี 2554 เรียกจนหมดบัญชีเลยครับ จึงเป็นการสอบงานราชการที่คุ้มกับการเตรียมตัวสอบที่สุด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนขออนุมัติ ครม. เพิ่มอัตราข้าราชการใหม่ จำนวน 3,848 อัตรา เสริมภารกิจตามยุทธศาสตร์ประเทศ…
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันทึ่ 20 ส.ค. 56 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอให้ ครม. รับทราบและขอนุมัติรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมความต้องการอัตรากำลังภาครัฐ ดังนี้
1.ขออนุมัติจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มใหม่ให้กับส่วนราชการสำหรับปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ประเทศ รวม 3,848 อัตรา แยกเป็นการจัดสรรอัตราข้าราชการเพิ่มใหม่ 3,285 อัตรา และพนักงานราชการเพิ่มใหม่ 563 อัตรา โดยให้สำนักงาน ก.พ. กำหนด มาตรการ แนวทาง หรือเงื่อนไข เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนราชการนำตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรไปยุบเลิก เพื่อปรับระดับตำแหน่งสูงขึ้น หรือนำตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรเกลี่ยไปปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากภารกิจ ตามยุทธศาสตร์ประเทศ และให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอัตราตั้งใหม่ดังกล่าวด้วย
2.ขอให้รับทราบผลการพิจารณาของคณะทำงานศึกษาภาพรวมความต้องการอัตรากำลังภาครัฐ กรณีองค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานในสังกัดองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น และมอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้
(1) มอบหมายให้สำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของอัตรากำลังในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานในสังกัดองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น โดยกำกับดูแลการใช้งบประมาณตามหลักเกณฑ์/แนวทางการพิจารณาตั้งงบประมาณ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคล กรณีอัตราตั้งใหม่ ที่สำนักงบประมาณกำหนดมาตรการไว้แล้วกับทุกหน่วยงานอย่างเข้มงวดและติดตามผล เพี่อให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. จัดเวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารกำลังคนภาครัฐ ระหว่างส่วนราชการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความตระหนักในการใช้กำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ.
ที่มา: นสพ.ไทยรัฐ
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments