ธอส (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เปิดรับสมัครสอบ ลูกจ้างธนาคาร (19 – 30 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ธอส (ธนาคารอาคารสงเคราะห์)เปิดรับสมัครสอบ 2556

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสาขาทั่วประเทศ สังกัดฝ่ายบริหารสำนักงาน (ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา) สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคล
—————————————

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสาขาทั่วประเทศ สังกัดฝ่ายบริหารสำนักงาน (ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา) สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
1. เพศชาย
2. มีสัญชาติไทย
3. ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
4. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ
5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
6. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว/เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
7. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตรายโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติด
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะ
1. คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาก่อสร้าง สถาปัตย์
หรือปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก, สาขาวิศวกรรมโยธา
2. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับจนถึงวันรับสมัคร)
3. มีประสบการณ์ด้านงานสถาปัตยกรรม และงานควบคุมการก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
และถ้าเขียนแบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดการ/สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.(เฉพาะวันทำงาน) พักเที่ยง ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์หมายเลข 0-2202-1673หรือ 0-2202-1847

เอกสารประกอบการรับสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
1. สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หนังสือรับรองประสบการณ์ (การผ่านงาน)
5. รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
6. ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43
7. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(สำนักงานใหญ่) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงาน ธอส (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments