มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการศึกษา (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 3372 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3372
สังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel , Power Point หรือ Adobe Acrobat ได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการรักษาระเบียบและข้อบังคับนิสิต / การรักษาวินัยนิสิต
2. ให้บริการสารสนเทศในด้านการลงทะเบียน การเพิ่ม-ลดรายวิชา แก่นิสิต
3. ประสานงานการจัดปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศแก่นิสิต
4. ประสานงานการจัดกิจกรรมให้แก่นิสิต
5. ประสานงานกับฝ่ายกิจการนิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ ฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัย
6. ประชาสัมพันธ์การฝึกวิชาทหาร การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการและการขอผ่อนผันเรียกระดมการฝึกวิชาทหาร
7. ประสานงานระหว่างนิสิตในคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและองค์กานิสิต ในการจัดทำโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองกิจการนิสิต
8. รับข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการสโมสรนิสิต เพื่อนำเสนอขอแต่งตั้งต่อหัวหน้าสาวนราชการ
9. จัดทำเอกสารหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต และประสานไปยังกองกิจการนิสิต เพื่อทราบข้อมูล
10. ดำเนินการบันทึกกิจกรรมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตของคณะ
11. จัดทำฐานข้อมูลนิสิตในคณะ
12. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของงานกิจกรรมนิสิต
13. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้แก่นิสิต และจัดทำฐานข้อมูลนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา
14. ประสานงานในการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา
15. สนับสนุนและเข้าร่วมการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และมหาวิทยาลัย
16. ประสานงานเกี่ยวกับงานวิชาการ
17. ปฏิบัติหน้าที่ตามทีมีคำสั่งและหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18. ปฏิบัติงานได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก และมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และสามารถเดินทางไปราชการในจังหวัดต่างๆ ได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม.จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
 

ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0 2649 5001 หรือ 0 2649 5000 ต่อ 15791 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา กิตติสัทโธ

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร  2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments