งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานสหกรณ์ (19 – 23 ส.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสหกรณ์
—————————
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครและ
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาสงครามพิเศษ
จำกัด จ านวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นหญิง อายุตั้งแต่ 20 – 30 ปี
1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขา การเงิน, การบัญชี,การตลาด,
การเงินการธนาคาร,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
1.3 มีเชื้อชาติไทย และสัญชาติไทยโดยก าเนิด
1.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
1.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.6 ไม่เป็นผู้ต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลในคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา
1.7 เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการท างาน หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
2. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
2.1 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (ภาพถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ) หน้าตรงไม่สวมหมวก และ
แว่นตาด า จ านวน 4 รูป
2.2 ปริญญาบัตร และใบรับรองฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ถ่ายจากฉบับจริง จ านวน 2 ฉบับ
2.3 ใบแสดงผลการศึกษาฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ถ่ายจากฉบับจริง จ านวน 2 ฉบับ
2.4 ใบรับรองการผ่านงาน หรือใบรับรองอื่นๆ (ถ้ามี)
2.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา และผู้สมัคร จ านวน 2 ฉบับ
2.6 ใบรับรองแพทย์ของทางราชการ จ านวน 1 ฉบับ
2.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล ฯลฯ
3. ก าหนดการรับสมัคร
3.1 จ าหน่ายใบรับสมัคร ตั้งแต่ 5 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
3.2 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 19 – 23 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ ากัด (ในเวลาราชการ)
3.3 ใบสมัครชุดละ 200 บาท ติดต่อสอบถาม และซื้อใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ ากัด “ตึกเอราวัณ” เลขที่ 308/96 ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร
อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร (036) 421765 (036) 427619
4. ก าหนดสอบ วิชา และสถานที่สอบ
4.1 การสอบภาควิชาการ/ปฏิบัติ
4.1.1 ก าหนดวันสอบในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.30 น.
4.1.2 สถานที่สอบ “โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา”- 2 –
4.1.3 วิชาที่สอบ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์
(100คะแนน)
– บัญชีทั่วไป (100 คะแนน)
– พิมพ์ดีดภาษาไทย/ปฏิบัติ(100 คะแนน)
– การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/ปฏิบัติ(100 คะแนน)
– ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงถือว่าผ่าน
การสอบภาควิชาการ/ปฏิบัติและมีสิทธิในการสอบสัมภาษณ์
-ก าหนดการประกาศผลการสอบภาควิชาการ /ปฏิบัติในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556
4.2 การสอบสัมภาษณ์
4.2.1 ก าหนดการสอบในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น.
4.2.2 สถานที่สอบ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ ากัด
4.2.3 เกณฑ์ตัดสิน ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน
4.3 ประกาศผลการสอบเรียงตามล าดับคะแนนในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556
4.4 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ ากัด จะขึ้นบัญชีผู้ที่สอบได้เป็นตัว
ส ารองไว้มีก าหนด 2 ปี และในกรณีที่มีอัตราว่างจะเรียกบรรจุตามล าดับที่สอบได้
5. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์
แล้ว จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานสหกรณ์ ในอัตราเงินเดือนพนักงานสหกรณ์ ชั้น 14 (15,190 บาท) และได้รับ
สิทธิต่างๆ ตามก าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ นสศ. จ ากัด ว่าด้วยพนักงานสหกรณ์ พ.ศ.2545
6. รายละเอียดอื่นๆ สอบถาม และซื้อใบสมัครได้ที่ “สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงคราม
พิเศษ จำกัด” ในเวลาทำการ
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
พลตรีพะโจมม์ ตามประทีป
( พะโจมม์ ตามประทีป )
รองประธาน ทำการแทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ ากัด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 23 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments