งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (2 – 6 ก.ย. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้
2. รวบรวมข้อมูล และจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและรัฐบาล ในการบริหารจัดการ การดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแล บริหารจัดการให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดทำ พัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดเก็บ และเผยแพร่ ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
5. จัดทำคู่มือระบบ และคู่มือผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
6. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 งบประมาณ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และความมั่นคงของชาติ 3. ความรู้่ทั่วไปในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และการจัดทำข้อมูลข่าวสาร 4. ความรู้ความเข้าใจในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ 5. ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในส่วนของ Microsoft Office 2. ความสามารถและทักษะในการใช้ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 2. ความประพฤติและอุปนิสัย 3. การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนักในการให้บริการ 4.ทัศนคติ แรงจูงใจ 5. ความรับผิดชอบ ขยัยหมั่นเพียร สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ 6. ความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนการทดสอบและประเมินสมถรรนะ รวมทุกภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญาตรี หรือเทียบเท่า ทางบัญชี หรือพณิชยศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ตรวจสอบระบบงานการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ของทางราชการให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี
2. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะการบริหารจัดการทางด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และทรัพย์สิน ต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทาน ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของกลุ่มอื่นๆ ในหน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ในวิชาตรวจสอบบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปกิบัติงานในหน้าที่ 2. ความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 งบประมาณ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และความมั่นคงของชาติ 4. ความรู่ทั่วไปในการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน และการจัดทำข้อมูลข่าวสาร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในส่วนของ Micrcsoft Office 2. สามารถและทักษะในการใช้ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
1. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ 2. ความประพฤติและอุปนิสัย 3. การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนักในการให้บริการ 4. ทัศนคติ แรงจูงใจ 5. ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ 6. ความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะ รวมทุกภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 6 ก.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments