กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่การเกษตร (19 – 28 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหมเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านการเกษตร
2. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านหม่อนไหม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี จังหวัดสระบุรี
1. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธุ์หม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อน เพื่อการผลิตไข่ไหม
2. ช่วยนักวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
3. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ ความชำนาญในด้านการปลูกหม่อนไหมเลี้ยงไหม การผลิตไข่ไหม 2. มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในด้านการเกษตร
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ด้านการเกษตร 2. ความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การบริหารจัดการด้านหม่อนไหม
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
1. มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม 2. การติดต่อสื่อสาร 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่สอบได้คะแนนสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ 1 – 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

ปฏิบัติงานที่: สระบุรี

วิธีการสมัครงานราชการกรมหม่อนไหม :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 – 28 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments