ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส) เปิดรับสมัครสอบ ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์,ส่วนเครือข่าย (7 – 16 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส)เปิดรับสมัครสอบ 2556

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง โดยปฏิบัติงานในฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
—————————

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง โดยปฏิบัติงานในฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนดและมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดัง ต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
•  มีสัญชาติไทย
•  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
•  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างใน ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สังกัด คุณสมบัติของผู้สมัคร
ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1. เพศชาย  อายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์  หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องเรียนคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3. มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.5
4. มีความรู้การใช้งานโปรแกรม UNIX
5. สามารถที่จะปฏิบัติงานเป็นรอบ (กะ) ตามที่ได้รับมอบหมายได้  ตลอด 24 ชม.  โดยไม่มีเงื่อนไข
6. หากมีประสบการณ์ในด้านการใช้งานระบบของธนาคาร จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
ส่วนเครือข่าย   1. เพศชาย  อายุไม่เกิน 25 ปี  (นับถึงวันรับสมัคร)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร    สาขาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล    สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม
สาขาวิศวกรรมการผลิต       สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ       สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง       สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง      สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
3. มีเกรดเฉลี่ย  ไม่ต่ำกว่า 2.75
4. สามารถที่จะปฏิบัติงานเป็นรอบ (กะ) ตามที่ได้รับมอบหมายได้  ตลอด 24 ชม.  โดยไม่มีเงื่อนไข
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในเขต กทม. และต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยไม่มีเงื่อนไข
6. สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
7. หาก มีประสบการณ์การทำงานด้านการติดตั้ง / ดูแล / แก้ไขปัญหาทางด้านโครงข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Network)      หรือมี    Certificate  ทางด้าน  Network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการรับสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตาม ประกาศสามารถสมัครด้วยตนเอง ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2202 1847 และ 0 2202 1268 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น (พักเที่ยง) เว้นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงานธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส) :

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 16 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments