งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยพนักงานภัณฑารักษ์,ผู้ช่วยพนักงานวิเคราะห์งานสินเชื่อ(ด้านอิสลาม),ผู้ช่วยพนักงานบริหารสัญญา, (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานบริหารสัญญา (จำนวน 2 อัตรา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ: ปฏิบัติงานและรับผิดชอบการตรวจร่างสัญญาจ้าง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสัญญาซื้อจ้าง รวมถึงเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการร่างและบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนสูง การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมกรณีพิพาทร้องเรียนเกี่ยวกับสัญญา ตลอดจนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
• สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง ด้านกฎหมาย
• มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการวางแผน การดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ กำกับการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญา ข้อตกลง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรง อันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
2.9 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการลงโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี
2.10 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน

3. อัตราเงินเดือน ให้ได้รับเงินเดือนตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนขั้นต้นของระดับปฏิบัติการเทียบเท่าระดับ 4 เดือนละ 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมกับอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมเป็นเงิน เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และจะพิจารณาค่าประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของธนาคารไม่เกิน 5 ปี ปีละ 6 %

4. การสมัคร
4.1 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครได้ ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.jobtopgun.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 สิงหาคม 2556 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอกับความต้องการของธนาคาร จะขยายระยะเวลาการรับสมัครต่อไปอีกไม่เกิน 15 วัน
4.2 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ทุกขั้นตอน และจะตรวจสอบอีกครั้งเมื่อผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และวันรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร โปรดติดต่อกลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร 02 558 6100 ต่อ 8331-2 ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสถานที่การสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.baac.or.th/content-job.php ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิใดๆ โต้แย้งมิได้

6. การสอบคัดเลือกและเกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์
6.1 การสอบข้อเขียน ดังนี้
6.1.1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
6.1.2 วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่ธนาคารต้องการ ธนาคารจะพิจารณาลดหย่อนเกณฑ์คะแนนตามหลักการวัดผล
6.2 การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
6.3 การทดสอบบุคลิกภาพ ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ต้องมีผลการทดสอบบุคลิกภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

7. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
7.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ
7.2 ธนาคารจะประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยเรียงตามลำดับคะแนนสัมภาษณ์ โดยหากมีคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 1 เป็นลำดับถัดไป
ปัจจัยที่ 1 คะแนนรวมการสอบข้อเขียน โดยหากมีคะแนนรวมการสอบข้อเขียนเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 2 เป็นลำดับถัดไป
ปัจจัยที่ 2 คะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง โดยหากมีคะแนนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยที่ 3 เป็นลำดับสุดท้าย
ปัจจัยที่ 3 คะแนนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

8. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน
8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นผู้ช่วยพนักงาน และธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
8.2 ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับ และตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ และจัดทำหนังสือค้ำประกันตามแบบที่ธนาคารกำหนด สืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการเรียกตัวธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ทั้งนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่างธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก ในบัญชีสำรองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด และเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามตำแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลำดับ

9. เงื่อนไขการจ้าง สัญญาจ้างรายปี มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน หากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้

10. เงื่อนไขการบรรจุเป็นพนักงาน เมื่อธนาคารมีอัตราพนักงานว่าง และเมื่อผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะประเมินขีดความสามารถหลัก และประเมินพฤติกรรม โดยต้องมีผลการประเมินในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 4 ตามเงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้งพนักงานของธนาคารที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานมีผลการประเมินในแต่ละด้านไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะไม่พิจารณาแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 4 และธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ หากธนาคารเห็นสมควรให้ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานต่อไป ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดแล้ว ถ้าผู้ช่วยพนักงานผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินขีดความสามารถหลักและการประเมินพฤติกรรมอีกครั้งหนึ่ง ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้

อนึ่ง อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างและหรือกระทำการใดๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอนและจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

กรณีธนาคารมีข้อสงสัยหรือมีเหตุการณ์อันเชื่อได้ว่ามีการทุจริต ธนาคารสามารถยกเลิกการสอบหรือจัดให้มีการสอบใหม่ได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15000 THB/เดือน
ประสบการณ์ : 1 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานที่ : จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดคลิกเลขเลือกหน้า1 2 3 4 5

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

หน้า: 1 2 3 4 5