สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (13 ส.ค. – 5 ก.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง "นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ"

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • ตำแหน่ง "นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ"
  • อัตรว่าง 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 16,400-18,040 บาท
  • ระดับการศึกษา ปริญญาโท (บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์แรงงาน จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะและการวางแผน บริหารภาครัฐและเอกชน

ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม สศค. ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ส.ค. – 5 ก.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments