งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายทหารประทวน อัตราสิบเอก 144 อัตรา (บัดนี้ – 5 ส.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กองทัพภาคที่ 3เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน /อาสาสมัครทหารพราน
เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบด้านกำลังพลสนับสนุนของหน่วยทหารพรานใน สังกัด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 114 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งบรรจุ
1.1 ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) จำนวน 59 อัตรา(รับสมัครเฉพาะ อาสาสมัครทหารพราน)
1.2 พลวิทยุ (ชกท.050) จำนวน 6 อัตรา(รับสมัครเฉพาะ อาสาสมัครทหารพราน)
1.3 เสมียน (ชกท. 113 , 710 , 711 , 716 , 717 , 742 , 766 , 768 , 990) จำนวน 31 อัตรา
1.4 พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 16 อัตรา
1.5 นายสิบการเงิน (ชกท.730) จำนวน 2 อัตรา
(สำหรับการเลือกตำแหน่ง ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจะคัดเลือกร่วมกันทั้งหมดเรียงตามลำดับคะแนนจาก มาก ไป น้อย ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตำแหน่งในการบรรจุตามความ
เหมาะสม)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัคร, บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.2 เป็น บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน หรือ อาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กองทัพภาคที่ 3 อายุไม่เกิน 30 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นอาสาสมัครทหารพรานที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ ตามที่หน่วยมีความ
ต้องการ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และมีอายุไม่เกิน 35 ปี
2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และฉบับที่แก้ไข
2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย และจะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด
2.5 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

3. หลักฐานการรับสมัคร ให้แนบหลักฐาน ดังนี้
: ในกรณีที่เป็นอาสาสมัครทหารพราน ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการสมัครผ่านหน่วยต้นสังกัด
รายงานถึง กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3
: ในกรณีที่เป็นบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3
3.1 ใบสมัคร (ติดต่อขอรับแบบฟอร์มที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3)
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา – มารดา
3.3 ใบสำคัญทางทหาร สด.8 , สด.43 , ประวัติทหารบก (ทบ.100 – 075) และ หนังสือ
รับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม (ไม่เกิน 6 เดือน)
3.4 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 – 620) จากแพทย์ทหารประจำการ ไม่ต้องตรวจเลือด
3.5 หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา เช่น ใบระเบียนแสดงผลการเรียน,ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ เป็นต้น (ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการ )
3.6 สำหรับ ผู้ที่สมัครเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายสิบการเงิน ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาวิชา การบัญชีหรือในสาขาอื่นๆ ที่มีวิชาชีพสาขาบัญชี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ
3.7 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะต้องนำรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว มาประกอบหลักฐานการบรรจุ คนละ 5 รูป
3.8 สำหรับผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่ง พลขับรถ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.8.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ ์ ณ วันที่สมัครเข้ารับราชการ
3.8.2 จะต้องเป็นทหารกองหนุน (สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3ขึ้นไป , ผ่านการรับราชการเป็นพลทหารกองประจำการ หรือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครทหารพรานพิเศษเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น

4. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก
4.1 ตำแหน่ง ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ
4.1.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)
4.1.1.1 ความรู้ทั่วไป 25 คะแนน
4.1.1.2 วิชาทหารทั่วไป 25 คะแนน
4.1.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)
4.1.2.1 สัมภาษณ์ 40 คะแนน
4.1.2.2 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4.2 ตำแหน่ง พลขับรถ
4.2.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)
4.2.1.1 ความรู้ทั่วไป 25 คะแนน
4.2.1.2 พลขับรถ 25 คะแนน
4.2.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)
4.2.2.1 ทักษะการขับรถ 20 คะแนน
4.2.2.2 การปรนนิบัติบำรุง 10 คะแนน
4.2.2.3 สัมภาษณ์ 10 คะแนน
4.2.2.4 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

4.3 ตำแหน่ง เสมียน , พลวิทยุ , นายสิบการเงิน
4.3.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)
4.3.2.1 ความรู้ทั่วไป 25 คะแนน
4.3.2.2 ระเบียบงานสารบรรณ /บัญชี 25 คะแนน
4.3.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)
4.3.2.1 พิมพ์ดีดภาษาไทย (จับความเร็ว) 10 คะแนน
4.3.2.2 Microsoft Word 10 คะแนน
4.3.2.3 Microsoft Excel 10 คะแนน
4.3.2.4 สัมภาษณ์ 10 คะแนน
4.3.2.5 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

 


ปฏิบัติงานที่: จ.
วิธีการสมัครงานราชการกองทัพภาคที่ 3 :

5. การรับสมัคร
5.1 แยกการดำเนินการ ดังนี้
5.1.1 สำหรับ อาสาสมัครทหารพราน ให้หน่วยต้นสังกัดรวบรวมผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโดยรวบรวมส่งถึง กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ภายใน 5 สิงหาคม 2556 พร้อมทั้งระบุตำแหน่งที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ชัดเจน
5.1.2 สำหรับ บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน ให้สมัครด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่1 – 9 สิงหาคม 2556
5.2 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 14 สิงหาคม 2556ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

6. กำหนดการสอบคัดเลือก
6.1 วันที่ 15 สิงหาคม 2556
– เวลา 0600 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ลานพื้นแข็งหน้าสโมสรบันเทิงทัพ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 การแต่งกายชุดกีฬา
– เวลา 1000 การสอบสัมภาษณ์ ณ สถานที่ ศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 3 การแต่งกายชุดปฏิบัติงานของหน่วย
– เวลา 1300 – 1500 การสอบภาควิชาการ ณ สถานที่ตามคณะกรรมการกำหนด การแต่งกายชุดสุภาพ (ในกรณีที่เป็นอาสาสมัครทหารพรานให้แต่งกายชุดปฏิบัติงานของหน่วย)
6.2 วันที่ 16 สิงหาคม 2556
– เวลา 0730 รายงานตัวเพื่อทดสอบ ภาคปฏิบัติ ในตำแหน่ง พลขับรถ , เสมียน ,พลวิทยุ , นายสิบการเงิน ณ ศาสนสถาน ทภ.3 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติฯ สถานที่ตามคณะกรรมการกำหนด
6.3 การสอบสัมภาษณ์และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย : ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 สำหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น, ลุกนั่ง, วิ่ง2 กิโลเมตร) จะใช้หลักเกณฑ์ของกองทัพบก
6.4 ให้นำบัตรประจำตัวอาสาสมัครทหารพราน หรือบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อกรรมการควบคุมการสอบทุกครั้ง
6.5 ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทำการสอบคัดเลือกฯ เข้าห้องสอบช้าเกินกว่า 20 นาที หรือขาดสอบในวิชาใดวิชาหนึ่ง (ตามข้อ 5) จะถือว่าผู้เข้ารับการทำการทดสอบสละสิทธิการสอบในตำแหน่งนั้นๆ

7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

8. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคัดเลือก
8.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าสมัคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร และการดำเนินงานธุรการในการสอบคัดเลือกฯ คนละ 100 บาท
8.2 สำหรับค่าใช้จ่าย มีเพียง ข้อ) 8.1 เท่านั้น กรณีที่มีผู้แอบอ้างเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนประเภทใดก็ตาม โดยอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ให้ผู้สมัครแจ้งแก่ ผู้อำนวยการ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ทราบโดยตรง เพื่อ กองทัพภาคที่ 3 จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และเมื่อผ่านการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว หากตรวจพบภายหลังว่ามีผู้สามารถผ่านการสอบคัดเลือกได้ด้วยวิธีการทุจริตประการใด ประการหนึ่ง กองทัพภาคที่ 3 จะดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

9. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5524 – 1842 หรือ 0–5524–5070–79 ต่อ 73322,73334 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 ส.ค. 2556
สอบวันที่: 15-16 ส.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 19 ส.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments