กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 26 อัตรา นายแพทย์,ทันตแพทย์,เภสัชกร (15 ส.ค. – 20 ก.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมแพทย์ทหารอากาศเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ 2557
1. ตำแหน่ง คุณวุฒิ และจำนวนที่รับสมัคร
1.1 นายแพทย์ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ คุณวุฒิปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จำนวน 18 อัตรา
1.2 ทันตแพทย์ โรงพยาบาลกองบิน (ต่างจังหวัด) คุณวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม จำนวน 3 อัตรา
1.3 เภสัชกร โรงพยาบาลกองบิน (ต่างจังหวัด) คุณวุฒิปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จำนวน 5 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ต้องเป็นนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 จากสถาบันการศึกษาที่ สถาบันพระบรมราชชนก กำหนดให้เป็นสถาบันคู่สัญญา ฯ และจะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์คู่สัญญา ฯ เท่ำนั้น
2.2 ต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปี (เกิดระหว่างปีพ.ศ.2522 – พ.ศ.2539) ในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ
2.3 มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
2.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 , ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.2518
2.5 มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศำล
2.8 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมำท
2.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการอันเนื่องมำจากความผิดหรือหนีราชการ
2.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
2.11 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
2.12 ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี (ผลการตรวจร่างกายจาก คณก.แพทย์ทหาร ถือเป็นข้อยุติ)

3. หลักฐานการสมัคร
3.1 กรอกใบแสดงความจำนงสมัครเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศตามผนวกที่แนบ ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3.2 ประวัติย่อ และคำแนะนำตนเองของผู้สมัคร ประกอบด้วย
3.2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร (ชื่อ – สกุล , วัน เดือน ปี เกิด, อายุ, สัญชาติ,เชื้อชาติ, ศาสนา, ที่อยู่ปัจจุบัน, โทรศัพท์ติดต่อ)
3.2.2 ประวัติครอบครัว (บิดา – มารดา, พี่น้อง , อำชีพ)
3.2.3 ประวัติการศึกษาอดีต – ปัจจุบัน
3.2.4 มีความสนใจศึกษาต่อในสาขาใด เมื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนครบตามระยะเวลำกำหนด (เรียงตามลำดับความสำคัญของสาขาที่สนใจ)
3.2.5 ความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติต่อการเป็นแพทย์ทหาร
3.2.6 กิจกรรมดีเด่นในระหว่างศึกษา
3.2.7 กีฬำหรืองานอดิเรกที่ชื่นชอบ
3.2.8 อื่น ๆ
3.3 หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา ณ ปัจจุบัน
3.4 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ณ ปัจจุบัน
3.5 นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญา ฯ ต้องแสดงหนังสือรับรองการสอบผ่านเพื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2 ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา ส่วนนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา ฯ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญา ฯ ให้นำมำแสดงภายหลังจากที่ท่านสอบผ่านการประเมินความรู้แล้ว
3.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
3.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนสมรส(หรือหย่ำ) ของบิดา – มารดา (กรณีบิดาหรือมารดาของผู้สมัครมีบิดาหรือมารดาที่มิใช่บุคคลสัญชาติไทยโดยกำเนิด ต้องแสดงหลักฐานสำเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดในประเทศไทยจริงของบิดาหรือมารดา ของผู้สมัครในกรณีดังกล่าว)
3.8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้สมัครและของบิดา – มารดา (ถ้ามี)
3.9 หลักฐานการรับราชการทหารกองประจาการ (สด.8 หรือ สด.43) เฉพำะผู้สมัครชาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครทุกท่านต้องยื่นแสดงความจำนงชดใช้ทุนประจำปีงบ ประมาณ 2557 ถึงคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญา ฯ ที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ ฯ กำหนดในปฏิทินการจัดสรรว่าท่านมีความจำนงชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2557 แล้วนำสำเนำหนังสือแสดงความจำนงดังกล่าวแจ้งให้กรมแพทย์ทหารอากาศ ทราบ
ล่วงหน้าก่อนกำหนดสอบภาควิชาการ มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศของท่านในครั้งนี้ยังไม่สมบูรณ์ และคณะกรรมการคัดเลือกของกองทัพอากาศอาจพิจารณาตัดสิทธิ์ในการสมัครของท่าน
ปฏิบัติงานที่: จ.
วิธีการสมัครงานราชการกรมแพทย์ทหารอากาศ :

5. สถานที่รับสมัครและกำหนดวันรับสมัคร
ผู้สมัครต้องนำหลักฐานตามข้อ 3 จำนวนอย่างละ 1 ชุด มาสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (ชั้น 2) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
โทร 0 2534 4966 ในเวลำราชการทุกวันระหว่าง 15 สิงหาคม 2556 – 20 กันยายน 2556
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์หรือทางเวปไซต์)

6. กำหนดวันสอบคัดเลือก
กำหนดสอบภาควิชาการ, ทดสอบทางจิตวิทยา, สอบสัมภำษณ์ และการประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย จะแจ้งให้ทราบกำหนดที่แน่นอนอีกครั้งทาง www.medical.rtaf.mi.th และหากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของกำลังพลกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร 0 2534 4966 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

เอกสารของผู้สมัคร
1 ใบแสดงความจำนงสมัครเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ 1
2 สำเนาหนังสือแสดงความจานงใช้ทุนที่ส่งให้คณะกรรมการจัดสรร ฯซึ่งระบุว่าเลือกสมัครเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ1 ส่งก่อนกำหนดสอบภาควิชาการ
3 ประวัติย่อและคาแนะนาตนเองของผู้สมัคร 1
4 หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา ณ ปัจจุบัน 1
5 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ซึ่งแสดงหน่วยกิตสะสมและเกรดเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน1
6 หนังสือรับรองการสอบผ่านเพื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขั้นตอนที่ 2 (สาหรับนักศึกษาแพทย์)1
7 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1
8 สำเนาทะเบียนบ้าน 1
9 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ถ้ามี) 1
10 สำเนาหลักฐานการรับราชการทหารกองประจาการ (สด.8 หรือ สด.43) สำหรับผู้สมัครชาย1
เอกสารของบิดา – มารดาของผู้สมัคร
1 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1
2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1
3 สำเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า 1
4 สำเนามรณบัตร (กรณีบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม) 1
5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ถ้ามี) 1

6 กรณีบิดาหรือมารดา มีบิดาหรือมารดาเป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยต้องแสดงหลักฐานสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร ที่แสดงว่าบิดาหรือมารดาของผู้สมัครเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ณ ประเทศไทย จริง1


สมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (ชั้น 2) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 20 กันยายน 2556

*ในวันและเวลาราชการ

**ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์หรือเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ลิงค์ย่อ http://j.mp/14PHoBl

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments