กองพลทหารราบที่ 7 เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710,711 ) (1 – 15 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กองพลทหารราบที่ 7เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ระเบียบการสมัครเข้ารับราชการ กองพลทหารราบที่ 7 ประจำปี 2556
( ห้วงการรับสมัครวันที่ 1 – 15 สิงหาคมสิงหาคม 2556 )
เอกสารฉบับนี้ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน ( ราคาฉบับละ 100 บาท )
ประกาศกองพลทหารราบที่ 7
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
——————————————–
กองพลทหารราบที่ 7 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ในตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710 , 711 ) จานวน 7 อัตรา

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครต้องมี บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.2 ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือนายสิบกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่รับสมัคร (ผู้ที่เกิดพุทธศักราช 2526 – 2538)
1.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร และคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และฉบับแก้ไข
1.4 มีความประพฤติเรียบร้อย สาหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบในภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการแต่ครั้งแรก ซึ่งอาจก่อความเสียหายต่อ กองทัพบก ได้ภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิก เพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
1.5 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมัวหมอง
1.8 ผู้ที่สมัครต้องสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.9 สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เสมียน(ชกท.710 , 711)
2.1 ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
2.2 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.3 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
3. หลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัคร (ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ในวันสมัคร)
3.2 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ผู้สมัคร
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร
( สำเนาคู่ฉบับ )
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้สมัครสอบ และบิดา มารดา
3.5 สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8)
3.6 สำเนาทะเบียนกองประจำการ (สด.3)
3.7 สำเนาประวัติทหารบก (แบบ ทบ.100 – 075)
3.8 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา (รับรองไม่เกิน 6 เดือน)
3.9 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ถ้ามี)
3.10 สำเนามรณะบัตร ของ บิดา มารดา (ถ้ามี)
3.11 ใบรับรองแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จากแพทย์ทหารประจาการ ของ รพ.ค่ายทหาร (ไม่เกิน 6 เดือน)
3.12 รูปถ่าย 1 นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา(ไม่เกิน 6 เดือน)จานวน 2 รูป
3.13 หลักฐานการขอเพิ่มคะแนนพิเศษ(ถ้ามี)

4. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก 100 คะแนน
4.1 ภาควิชาการ (รวม 50 คะแนน)
4.1.1 วิชาความรู้ทั่วไป 25 คะแนน(หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1 – 20 สิงหาคม 2556)
4.1.2 ระเบียบงานสารบรรณ 25 คะแนน(ใช้ระเบียบงานสารบรรณกองทัพบก 2555)
4.2 ภาคปฏิบัติ (รวม 50 คะแนน)
4.2.1 พิมพ์ดีดภาษาไทย (จับความเร็ว) 20 คะแนน
4.2.1.1 Microsoft Word 10 คะแนน
4.2.1.2 Microsoft Excel 10 คะแนน
4.2.2 สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน
– ถามตอบปัญหา 2 ข้อ 10 คะแนน (ข้อละ 5 คะแนน)
– บุคลิกท่าทาง 10 คะแนน
4.2.3 ทดสอบร่างกาย 10 คะแนน
รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

5. คะแนนเพิ่มพิเศษ แก่ผู้เป็นทายาทของ ข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจา และ พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ใน 100 คะแนน ดังนี้
5.1 เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการปูนบาเหน็จพิเศษ จำนวน 10 คะแนน
5.2 พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการ จากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ จำนวน 10 คะแนน
5.3 ที่รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจาก มีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จำนวน 2 คะแนน
5.4 ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนน จากหลักเกณฑ์ข้างต้นหลายข้อ ให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว

ปฏิบัติงานที่: จ.
วิธีการสมัครงานราชการกองพลทหารราบที่ 7 :

6. กำหนดการรับสมัคร
6.1 วันที่ 1 – 15 สิงหาคม2556(0800 – 1630)ในเวลาราชการ ใบสมัครชุดละ 100 บาท
6.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใน ที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 1600 ณ สถานที่รับสมัครตามข้อ 7 และทางเว็บไซด์ พล.ร.7 ( http://www.7infantrydiv.com/ )

7. สถานที่จำหน่ายและรับสมัครสอบ
ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
8. กาหนดสอบคัดเลือก วันที่ 20 และวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ดังนี้
8.1 ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556
8.1.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ บริเวณสนาม กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7
เวลา 0700 – ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่ายกาย รายงานตัว
เวลา 0800 – เริ่มทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
การแต่งกาย ชุดวอร์มหรือชุดกีฬา สาหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น, ลุกนั่ง, วิ่ง 2 กิโลเมตร) จะใช้หลักเกณฑ์ ของกองทัพบก ผู้ที่มีคะแนนสอบ น้อยกว่า 50% ถือว่า ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์, สอบภาควิชาการ, และสอบภาคปฏิบัติ
8.1.2 สอบภาควิชาการ ณ อาคารยอดทัพ
เวลา 1300 – ผู้เข้าทดสอบเข้าห้องสอบ
– เริ่มทดสอบ
การแต่งกาย ชุดสุภาพ
8.2 วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556
8.2.1 สอบภาคปฏิบัติ ณ อาคารยอดทัพ ณ ศูนย์การเรียนรู้ พล.ร.7
เวลา 0800 ผู้เข้าทำการทดสอบรายงานตัว
เวลา 0900 เริ่มทำการทดสอบพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
การแต่งกาย ชุดสุภาพ
8.2.2 สอบสัมภาษณ์ ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7
เวลา 1300 เริ่มสอบสัมภาษณ์
การแต่งกาย ชุดสุภาพ

9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 1300 เป็นต้นไป ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซด์ พล.ร.7 ( http://www.7infantrydiv.com/ )

10. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคัดเลือก
10.1 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าสมัคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสาร และการดำเนินงานธุรการในการสอบคัดเลือกฯ คนละ 100 บาท
10.2 สาหรับค่าใช้จ่าย มีเพียงข้อ 10.1 เท่านั้น กรณีมีผู้แอบอ้างเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนประเภทใดก็ตาม โดยอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ให้ผู้สมัครแจ้งแก่ หัวหน้าฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 7 ทราบโดยตรง เพื่อ กองพลทหารราบที่ 7 จะได้ดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป และเมื่อผ่านการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว หากตรวจพบภายหลังว่ามีผู้สามารถผ่านการสอบคัดเลือกได้ด้วยวิธีการ ทุจริตประการใด ประการหนึ่ง กองพลทหารราบที่ 7 จะดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องทุกคน
10.3 ในการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุทหารกองประจาการเข้ารับราชการในครั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 7 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใสหากปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ก็ตามได้แอบอ้าง หรือกล่าวอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือผู้สมัครสอบ ให้สามารถสอบคัดเลือกได้โดยการเรียกร้องเอาทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าอื่นใดเป็นผลตอบแทน ให้แจ้งต่อผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 หรือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5329 8817 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ.2556
พลตรี กิจ ( อุกฤษณ์ อากาศวิภาต)
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7
ฝ่ายกำลังพล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments