สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) (5 – 20 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ เลขานุการ สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1)ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียนร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(2)รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(3)ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4)รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
(5)ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. ความรู้ ความสามารถ พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือความรู้อื่นๆ เช่น 1.1ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ
๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒ บริการที่ดี ๓ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ ๔ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม ๕ การทำงานเป็นทีม
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ปฏิบัติงานที่: จ.
วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments