สวทช เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้ช่วยวิจัย,ผู้ประสานงาน,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (บัดนี้ – 31 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สวทชเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ประกาศ 29/07/2013

เพศ : ชาย
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 21 ปี ถึง30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ฟิสิกส์วัสดุ
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยีวัสดุ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 1 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับดีพอใช้
2 สามารถใช้ หรือฝึกใช้เครื่องมือ workshop พื้นฐานได้
3 มีความกระตือรือร้นและสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี
4 มีความอดทนสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
5 การอ่านเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับดี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ช่วยสังเคราะห์และทดสอบสมบัติของวัสดุในห้องปฏิบัติการ และทดลองการผลิตในระดับpilot
2 ช่วยเตรียมชิ้นงาน/ประสานงานการบำรุงรักษาเครื่องมือ เตรียมชิ้นงานอย่างง่ายตามแบบสำหรับดัดแปลงเครื่องมือ หรือ สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในโครงการทดลอง
3 ร่วมเก็บข้อมูล/ติดตามผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี
4 ร่วมค้นคว้าข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5 รายงานผลในส่วนความรับผิดชอบของตนเอง
6 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 


ผู้ประสานงาน/งานประชาสัมพันธ์ 

วันที่ประกาศ 25/07/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.75
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : รัฐศาสตร์ / ศิลปศาสตร์/บริหาร/นิเทศศาสตร์
ประสบการณ์ : 1 ขึ้นไป
ด้าน : การประชาสัมพันธ์ หรือการประสานงานกับนักวิจัย นักวิชาการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะการบริหารจัดการสูง มีความคิดเชิงระบบ มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสาร เป็นอย่างดี
2 มีความรับผิดชอบและภาวะผู้นำสูง
3 มีความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
4 มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยจัดทำบทความเพื่อประสานสื่อต่างๆ
2 จัดกิจกรรมแถลงข่าว และการประชุมเพื่อต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม
3 เขียนข่าวกิจกรรมที่รับผิดชอบเพื่อใช้ ปชส สื่อต่างๆ เช่น BIOTEC Homepage, Facebook และจดหมายข่าว
4 งานที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ห้องปฏิบัติการวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารอันตราย
วันที่ประกาศ 25/07/2013

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : Chemistry
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมีวิเคราะห์ /เคมีอุตสาหกรรม /ปิโตรเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความชำนาญในการเตรียมตัวอย่าง สำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือวิเคราะห์ และอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างเช่น ICP-OES เครื่อง Microwave digestion เป็นต้น

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ดูแลเครื่องมือวิเคราะห์ด้านองคืประกอบเคมีในระดับเป็นหลัก อาทิ เครื่อง ICP-OES และเครื่อง ICP-MS เป็นต้น
2 ดูแลอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิเคราะห์ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมน้ำสำหรับวิเคราะห์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการย่อยสารสำหรับการเตรียมตัวอย่าง เป็นต้น
3 จัดทำระบบการทำงาน การซ่อมบำรุง และการวางแผนการดำเนินงานของเครื่องมือวิเคราะห์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงระบบมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
4 จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ ทดสอบเชิงเทคนิค และร่วมพัฒนาเทคนิคใหม่ ในการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุด้วยเทคนิควิเคราะห์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ห้องปฏิบัติการโครมาโตกราฟี
วันที่ประกาศ 09/07/2013

เพศ : หญิง
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง28 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เคมี เคมีวิเคราะห์ วัสดุศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 จัดเตรียม / ควบคุมอุปกรณ์ /เครื่องมือและให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเทคนิคแก่หน่วยงานภายนอกและงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก สวทช.
2 จัดทำเอกสารสำหรับการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ รวมถึงจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์และทดสอบให้แก่ผู้รับบริการ
3 ดูแล รักษา ตรวจสภาพ และประสานงานในการซ่อมบำรุงเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ปฏิบัติงานที่: จ.
วิธีการสมัครงานราชการสวทช :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
เว็บไซต์ สวทช คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments