สวทช เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้อำนวยการโปรแกรม,ผู้ประสานงาน,วิศวกร (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สวทชเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ผู้อำนวยการโปรแกรม/สำนักผู้อำนวยการ
วันที่ประกาศ 09/07/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ถึง40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง :
ประสบการณ์ : 10 ขึ้นไป
ด้าน : ระบบขนส่งทางราง

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
3 มีความละเอียดรอบคอบ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ทำหน้าที่อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
2 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ผู้ประสานงาน/งานกลยุทธ์บุคคล
วันที่ประกาศ 29/07/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ด้าน : การจัดทำสื่อ การออกแบบ พัฒนา และจัดทำฐานข้อมูล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2 ความเข้าใจองค์กร
3 การริเริ่มและดำเนินการเชิงรุก
4 การโน้มน้าวจูงใจ
5 การมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 กำหนดหรือเสนอวิธีการ เทคนิค และกลยุทธ์ในการติดต่อ ประสานงานกับสื่อมวลชน/พันธมิตร/หน่วยงานรัฐ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)/บุคลากรใน สวทช. เพื่อบริหารความสัมพันธ์ (จัดแถลงข่าว เผยแพร่ภาพข่าว สื่อสารนโยบายของผู้บริหาร)
2 ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและข้อมูลในการจัดกิจกรรมให้กับสื่อมวลชน กลุ่มพันธมิตร หน่วยงานรัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3 ประสานงาน จัดเตรียมข้อมูล และร่างบทสัมภาษณ์ของผู้บริหาร
4 งานสื่อเผยแพร่และสื่อโสตทัศน์ทั้งภายในและภายนอกที่มีความยากและซับซ้อน
5 ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร และสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรได้อย่างเหมาะสม
6 ร่วมเป็นหัวหน้าทีมต้อนรับและนำเยี่ยมชม สวทช./ศูนย์แห่งชาติและหน่วยงานภายในอุทยาน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมของ สวทช. รวมทั้งเป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหาและข้อมูลของหน่วยงานให้ถูกต้องเหมาะสม และเป็นวิทยากรในการนำเสนอภาพรวมของ สวทช. /ศูนย์แห่งชาติ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เยี่ยมชม
7 ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและกำกับให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทัน สมัยอยู่เสมอเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8 ให้คำปรึกษาและดำเนินการ ออกแบบ จัดทำและ/หรือจัดเตรียมเนื้อหาในการผลิตสื่อ เพื่อใช้ในการเผยแพร่เทคโนโลยี ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีสำหรับภายในและภายนอก สวทช.

 


วิศวกร/งานบริการระบบคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ 30/07/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 4 ขึ้นไป
ด้าน : ความ รู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการ Linux/Redhat ระบบบริหารจัดการ NAS/SAN การใช้งานและการ Configuration Virtualization Technology

ทักษะความสามารถพิเศษ :
ไม่ระบุ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์และออกแบบงานบริการระบบคอมพิวเตอร์ของ สวทช. เช่น Mail Server, Web Server, Database ที่เป็น Open Source
2 ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษา แก้ไขปัญหา และรักษาเสถียรภาพของเครื่องแม่ข่ายและบริการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ
3 เฝ้าระวัง ทดสอบ แก้ไขช่องโหว่ของเครื่องแม่ข่าย ระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่าย และระบบงานต่าง ๆ บนเครื่องแม่ข่ายให้มีความสอดคล้องต่อการใช้งานในปัจจุบัน
4 วิเคราะห์หาสาเหตุ หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงลึกที่เกิดขึ้นกับเครื่องแม่ข่าย และบริการ
5 ร่วมกับทีมในการเรียนรู้และนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สวทช.

ปฏิบัติงานที่: จ.
วิธีการสมัครงานราชการสวทช :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
เว็บไซต์ สวทช คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments