สวทช เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ หัวหน้างาน,ผู้ช่วยวิจัย (บัดนี้ – 15 ส.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สวทชเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

หัวหน้างาน/งานพัฒนาบุคลากร
วันที่ประกาศ 09/07/2013

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 30 ปี ถึง45 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : จิตวิทยาอุตสาหกรรม บริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 4 ขึ้นไป
ด้าน : การพัฒนาบุคลากร

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีประสบการณ์ในการวางแผนประเมินผลงาน
2 มีความสามารถในการวิเคราะะห์และการคิดเชิงระบบ
3 มีความรู้ทางด้าน IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน
4 มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือขององค์กรสมัยใหม่
5 มีทักษะการใช้ Software เพื่อการบริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน รวมทั้งนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2 บริหารและกำกับดูแล รวมทั้งติดตามประเมินผลและปรับแผนงานและทรัพยากรในงานที่รับผิดชอบ ทั้งในแง่ของงบประมาณและบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสวทช. อย่างถูกต้องเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานฯ
3 บริหารผลการปฏิบัติงาน พัฒนาขีดความสามารถ วางแผนสายอาชีพ และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในความรับผิดชอบ โดยการมอบหมายงาน ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงและสอนงาน
4 สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงาน กลยุทธ์และนโยบายของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5 ริเริ่มและพัฒนากระบวนการดำเนินงานและวิธีการปฏิบัติงานภายในงานที่รับผิดชอบ


ผู้ช่วยวิจัย/ฝ่ายวิจัยนโยบาย
วันที่ประกาศ 25/07/2011

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: คน
อายุ : ตั้งแต่ 27 ปี ถึง40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ปริญญาเอกทุกสาขา
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ด้าน : มีประสบการณ์ทำงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความรู้ด้านกระบวนการและวิธีการวิจัยเชิง Qualitative หรือ Quantitative
2 ความรู้เกี่ยวกับทิศทางของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 ทักษะในการสืบค้นและเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4 ความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ
5 ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
6 ทักษะด้านโปรแกรมทางสถิติที่เกี่ยวกับการประมวลผลระดับพื้นฐาน
7 ทักษะในการเขียนรายงานการวิจัย
8 ทักษะในการนำเสนอข้อมูล / ผลงาน
9 ทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดด้วยภาษาอังกฤษระดับดีมาก

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 กำหนดทิศทางงานวิจัยของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ บริหารทีมงานและโครงการวิจัยเพื่อให้สำเร็จตามกำหนดเวลาและสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของโครงการรวมทั้งให้คำแนะนำแก่ทีมงานเพื่อพัฒนางานวิจัยได้อย่างมี ผลิตภาพและผลิตผล
2 ปฎิบัติงานวิจัยภายใน สวทช. อย่างมีผลิตภาพและผลิตผลและผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงกลยุทธ์เพื่อ ให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ / หน่วยงานระดับประเทศ
3 ริเริ่มและสร้างความร่วมมือ รวมทั้งผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงกลยุทธ์ ประสานงานและติดต่อกับพันธมิตรทั้งบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สวทช.เพื่อที่จะให้เกิดกิจกรรมร่วมกันเกิดการยอมรับในผลงานวิจัยและเกิดการ นำไปใช้ประโยชน์
4 วางแผน กำหนดเป้าหมายโครงการวิจัย และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน รวมทั้งสื่อสาร ให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถามให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเข้าใจ และยอมรับเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย
5 จัดหาและบริหารทรัพยากรที่จำเป็นต่อโครงการวิจัยที่รับผิดชอบให้เกิด ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งพัฒนาทักษะและความรู้ของทีมงานเพื่อผลสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายของ โครงการ
6 บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ไว้กับองค์กร รวมทั้งสรุปผล เปรียบเทียบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฎิบัติงานกับแผนงานและเป้าหมายของโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อผลักดันการส่งมอบงานของโครงการให้แล้วเสร็จตามแผน รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา

 

ปฏิบัติงานที่: จ.
วิธีการสมัครงานราชการสวทช :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
เว็บไซต์ สวทช คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments