มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นายช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1550 (บัดนี้ – 23 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (2) 7 – 1550 สังกัดคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1550
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

อัตราเงินเดือน 10,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเครื่องกล หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกลและซ่อมบำรุง อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ฯลฯ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ถือกุญแจ และควบคุมการเปิด – ปิด และการใช้ห้องปฏิบัติการ
2. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ดี
3. ดูแลการจัดซื้อ จัดจ้างต่างๆ เกี่ยวกับพัสดุและอื่นๆ ที่ต้องใช้ในห้องปฏิบัติการ
4. ดูแลความปลอดภัย และการใช้ทรัพยากรภายในห้องปฏิบัติการ
5. จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนการเรียนการสอน
6. ควบคุมแนะนำการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอน
7. ดูแลรับผิดชอบ ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ หลังการใช้งาน
8. ดูแลรับผิดชอบฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
9. ดูแลรับผิดชอบเครื่องมือ การใช้เครื่องมือบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
11. ประจำการที่คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 

ปฏิบัติงานที่: จ.นครนายก
วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 2-7167

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments