มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ งพนักงานวิชาชีพ (9) 7 – 2685 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ (1 – 22 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ (9) 7 – 2685 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

ตำแหน่งพนักงานวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (9) 7 – 2685
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 7,310 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. ปฏิบัติงานภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ทำชีทและถ่ายเอกสารต่างๆ
– เตรียมต้นฉบับพร้อมถ่าย
– จัดทำรูปเล่ม
– แจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนนิสิตแพทย์
2. รับเอกสารและส่งเอกสาร
– รับ , ส่ง หนังสือ ลงทะเบียน เอกสาร/จดหมาย
– ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ภายในภาควิชาอายุรศาสตร์
– ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/แจ้งอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทราบ
– แจ้งเวียนให้อาจารย์ทราบ
3. การเบิกพัสดุของภาควิชา
– สำรวจรายการพัสดุที่ต้องใช้ในภาควิชา
– ดำเนินการเบิกพัสดุ/เซ็นตรวจรับพัสดุ (คณะแพทยศาสตร์/ศูนย์)
4. จัดเลี้ยงประชุมภาควิชา
– จัดเตรียมห้องสำหรับประชุมภาควิชาอายุรศาสตร์
– จัดเลี้ยงอาหารว่าง/อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
5. ลงรับรายงานนิสิตแพทย์
– แยกรายงานนิสิตแพทย์และอาจารย์ตามชั้นปี
– ลงสมุดรายงานนิสิตแพทย์
– แจกให้อาจารย์ทุกท่านที่เป็นเจ้าของรายงานนิสิตแพทย์
6. งานอาคารสถานที่
– เปิด , ปิดห้องต่างๆ ของภาควิชาอายุรศาสตร์
– แจ้งช่างในการซ่อมแซมต่างๆ เกี่ยวกับอาคารสถานที่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
 

ปฏิบัติงานที่: จ.นครนายก
วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) ณ งานบริหารและธุรการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 037-395-451-5 ต่อ 60224

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments