มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บุคคล,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 – 30 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน


ตำแหน่งที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4424 และ (1) 7 – 4425

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บุคคล เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4426

ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4430 ถึง (1) 7 – 4437

อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งที่ 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4424 และ (1) 7 – 4425
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power point และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ
2. มีความรู้ในด้านวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ
4. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
5. มีความสามารถในด้านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถถ่ายทอดและนำเสนอ

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บุคคล เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4424 และ (1) 7 – 4425
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4430 ถึง (1) 7 – 4437
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ
3. มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่สูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีความพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่และพร้อมปรับปรุงการทำงานของตนเองอยู่เสมอ
5. มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
7. มีความสามารถในการอ่าน การตีความและสรุปสาระสำคัญ
8. มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน (เอกสาร)
9. มีความสามารถในการร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ได้
10. มีความรู้ความสามารถในงานธุรการ งานสารบรรณ
11. มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
12. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี
13. มีความสามารถในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงานได้
14. สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมายได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน่วยงานต้นสังกัด **
 

ปฏิบัติงานที่: จ.กรุงเทพมหานคร
วิธีการสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่งมหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: หลัง 30 ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments