กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานประจำสำนักงาน,นักวิชาการเกษตร,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2 – 8 ส.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 6)
อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีใบอนุญาตขับรถยนต์/ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฏหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
 วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และ/หรือ มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการขับรถยนต์ และสามารถแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อย ๆ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
1. มนุษยสัมพันธ์ 2. ความถูกต้องของงาน 3. ความเข้าใจงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (เขต 6)
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการเกษตร, พฤกษศาสตร์, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์เกษตร, โรคพืช
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 2. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ 3. มีความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 4. มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
1. การคิดวิเคราะห์ 2. มนุษย์สัมพันธ์ 3. ความซื่อสัตย์ 4. การสืบเสาะหาข้อมูล 5. ความเข้าใจในงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต 6)
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 3. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ 4. มีความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 5. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารส่วนราชการ การเงิน บัญชี พัสดุ และทรัพย์สินทางราชการเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 6. มีความสามารถติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของระบบงาน 7. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
1. การคิดวิเคราะห์ 2. มนุษย์สัมพันธ์ 3. ความซื่อสัตย์ 4. การสืบเสาะหาข้อมูล 5. ความเข้าใจในงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ปฏิบัติงานที่: จ.จันทบุรี
วิธีการสมัครงานราชการกรมวิชาการเกษตร :

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments