Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.พ. -20 ก.พ. 2560 รวม 16 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กศน.

กศน.

ลิงค์: https://iqepi.com/37273/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการศึกษา,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ก.พ. – 20 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กศน.กรุงเทพมหานคร

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
บริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ
การบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทะเบียนประวัติ จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล บันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้บริการข้อมูลสารสนเทศกำลังคน การพัฒนาบุคลากร การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงาน การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประเภทต่างๆ งานสวัสดิการ ตอบปัญหา ชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์บริหารรัฐกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย จุดเน้นการดำเนินการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดทำแผนงานและโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ การกำกับ ติดตาม และการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา สถิติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย จุดเน้นการดำเนินการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดทำแผนงานและโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ การกำกับ ติดตาม และการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ รวมถึงการเขียนคู่มืออธิบายการใช้คำสั่งต่างๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำมาตรฐานตัวบ่งชี้ทางการศึกษา การวัดและประเมินผลด้านคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา จัดทำรายงานการประเมินผลการ จัดการศึกษา พัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทำสื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ผลิตรายการข่าวการศึกษา เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) สถานีวิทยุโทรทัศน์อื่นๆ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา ประเมินคุณภาพรายการ TV ติดตามผลการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพรายการ จัดทำระบบฐานข้อมูลรายการของสถานี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสถานี ปฏิบัติงานในห้องควบคุมการออกรายการโรทัศน์ (MCR) และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา พันธุศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลวิชาการ เพื่อประกอบการจัดทำ/พัฒนาสื่อการศึกษา เผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ
ให้บริการ เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในรูปแบบของการจัดนิทรรศการการแสดง กิจกรรมการศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ผลิตสื่อคู่มือการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี ประสานงานให้รายละเอียดข้อมูลวิชาการกับฝ่ายต่างๆ เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางการบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ คอมพิวเตอร์ สถิติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณประจำปี สำรวจ รวบรวมข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการต่างๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานพิมพ์ งานสารบรรณงานร่าง – โต้ตอบหนังสือ งานบุคลากร งานพัสดุ ติดต่อประสานงานทั่วไป งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานจัดระบบงาน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ การจัดประชุม อบรม สัมมนา การจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางการบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทำสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านต่างๆ ของส่วนราชการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน กศน. งานราชการ กรุงเทพมหานคร กศน. รับสมัคร สอบ กศน.2560 สอบ กศน. 60 ehenbook.com กศน. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments