Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ต.ค. 2562 รวม 18 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการแพทย์

"กรมการแพทย์ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5581/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นายช่างไฟฟ้า,พนักงานธุรการ,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-19,500
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานพัสดุ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยพยาบาล

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7,590-8,300 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น ม.ปลาย ปวช.


นายช่างไฟฟ้า

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานธุรการ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานประจำห้องทดลอง

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท

คุณวุฒิ : ม.6


พนักงานบริการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7,590-10,200 บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเีดยวกัน สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้
 3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

นักประชาสัมพันธ์

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
 2. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รักการทำงานบริการ
 3. สามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และ Photoshop
 5. ถ้ามีประสบการณ์ หรือมีทักษะความรู้ในการติดต่อสื่อสาร ด้านการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

นักวิชาการเงินและบัญชี

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

นักจัดการงานทั่วไป

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยพยาบาล

 1. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
 2. ได้รับประกาศนียนัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.3, ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
 2. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

นายช่างไฟฟ้า

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานธุรการ

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
 2. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน
 3. มีใจรักในงานบริการ

พนักงานประจำห้องทดลอง

 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
 2. ได้รับวุฒิมัธยมตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
 3. มีใจรักในงานบริการ

พนักงานบริการ

 1. ได้รับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ทุกสาขา
 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 – 18 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022026800

ต่อ 1518

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments