Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 15 ก.ค. -24 ก.ค. 2563

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครสอบพนักงาน

"กรมการขนส่งทางบก"

ลิงค์: https://ehenx.com/9600/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ก.ค. – 24 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ด้วยกรมการขนส่งทางบก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง และตำแหน่งเจ้าหน้าทาี่การเงินและบัญชี โดยอิงระบบการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการโดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่ง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ป.ตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการขนส่ง

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการขนส่ง

 1. เสนอแนะนโยบายและแนวทางการบริหารกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งจัดทำแผนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถและแผนการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรายปี
 2. เสนอแนะหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและข้อกำหนดเพื่อการบริหารกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 3. ตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการและหน่วยงานที่ดำเนินการเพื่อกลั่นกรองโครงการที่อยู่ในข่ายขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อความปอดภลัยในการใช้รถใช้ถนนเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 4. วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของดครงการทั้งในเชิงเทคนิควิชาการและการเงินของโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน
 5. จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะสนับสนุนเงินอุดหนุนให้สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 6. จัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุมตลอดจนแจ้งมติของคณะกรรมการการฯ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทราบ
 7. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลความพึงพอใจของผู้ร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถทุกประเภทในแต่ละปีงบประมาณ
 8. เสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อพัฒนาการจัดการประมูลเลขทะเบียนรถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประมูลหมายเลขทะเบียน
 9. ติดต่อประสานงานในการดำเนินการเกี่ยวกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถและประสานหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในด้านการบริหารจัดการโครงการและวิชาการ
 10. จัดทำประกาศต่างๆ รวมทั้งสถิติเปรียบเทียบผลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถและการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 11. เตรียมการจัดการเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ และควบคุม ดูแล เกี่ยวกับการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับและคืนเงินหลักประกันการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าหมายเลขทะเบียนรถรายได้และเงินอื่นๆ ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 3. ตรวจสอบและรายงานผลการรับชำระค่าหมายเลขทะเบียนรถของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 4. ดำเนินการจัดหาพัสดุ เก็บรักษา และควบคุมการใช้พัสดุ
 5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกลุ่มตรวจสอบภายในกรมการขนส่งทางบก เพื่อตรวจสอบ
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการขนส่ง

 1. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
 2. ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ
 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางบก
 4. ความรู้ทั่วไปด้านการขนส่งทางบก ความปลอดภัย และสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
 5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 6. การบริหารจัดการและการบริหารแผนงาน/โครงการ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 1. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
 2. ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 4. ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการขนส่งทางบก :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. – 24 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments