อบต.โคกสว่าง จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (3 – 21 มิ.ย. 2556)

อบต.โคกสว่าง จ.อุบลร

Read more

อบต.วาริน จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานพัสดุ,สันทนาการ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการส่งเสริมคุณภาพ (3 – 21 มิ.ย. 2556)

อบต.วาริน จ.อุบลราชธ

Read more

อบต.หนองเหล่า จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ช่างโยธา,เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานการประปา,บุคลากร,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (3 – 21 มิ.ย. 2556)

อบต.หนองเหล่า จ.อุบล

Read more

อบต.ธาตุ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,ช่างโยธา,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,บุคลากร,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักวิชาการศึกษา (3 – 21 มิ.ย. 2556)

อบต.ธาตุ จ.อุบลราชธา

Read more

อบต.นาแวง จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา (3 – 21 มิ.ย. 2556)

อบต.นาแวง จ.อุบลราชธ

Read more

อบต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นักวิชาการเกษตร (3 – 21 มิ.ย. 2556)

อบต.กุศกร อ.ตระการพื

Read more

อบต.ดอนจิก จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,นายช่างโยธา,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานการประปา,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ,นักพัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่สันทนาการ (3 – 21 มิ.ย. 2556)

อบต.ดอนจิก จ.อุบลราช

Read more

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 686 อัตรา หลายสาขา (1 – 31 มี.ค. 2556)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

Read more
**เลือกหน้า 8 จาก 8 หน้า« หน้าแรก...45678