สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 3 -20 ม.ค. 2557  ,บรรณารักษ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ

"สถาบันบัณฑิตพั

Read more

รพ.พระนารายณ์มหาราช เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 2 -15 ม.ค. 2557  ,นักวิชาการเงินและบัญชี,โภชนาการ

"รพ.พระนารายณ์ม

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 10 -17 ม.ค. 2557  ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี

"สำนักงานสาธารณ

Read more

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ [จ้างเหมาบริการ] –ไม่ระบุ-  ,ผู้แปลข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ,ผู้สื่อข่าวภาษาอังกฤษ,ผู้ตรวจข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษ,ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

"กรมประชาสัมพัน

Read more

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -16 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติ และวิเคราะห์คุณภาพ portfolio

“ธนาคารกรุงไทย

Read more

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -16 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติด้านติดตามหนี้รายย่อย

“ธนาคารกรุงไทย

Read more

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -15 ม.ค. 2557  ลูกจ้างทำหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry)

“ธนาคารกรุงไทย

Read more