มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 1. -10 ม.ค. 2557  , ครูปฏิบัติการ,, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

"มหาวิทยาลัยนคร

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 23 ธ.ค. -14 ม.ค. 2557  นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

"สำนักงานคณะกรร

Read more

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 6 -10 ม.ค. 2557  , พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ)

"กรมสรรพสามิต เ

Read more

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 6 -10 ม.ค. 2557  , นักวิชาการเงินและบัญชี, นักทรัพยากรบุคคล

"กรมสรรพสามิต เ

Read more

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 6 -10 ม.ค. 2557  , นักจัดการงานทั่วไป, พนักงานประจำสำนักงาน, พนักงานการเงินและบัญชี,

"กรมสรรพสามิต เ

Read more

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 6 -14 ม.ค. 2557  เจ้าพนักงานประมง

"ศูนย์วิจัยและพ

Read more

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 6 -17 ม.ค. 2557  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

"กรมควบคุมโรค เ

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจันทบุรี เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 3 -10 ม.ค. 2557  , นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นายช่างโยธา

"สำนักงานสาธารณ

Read more

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 6 -20 ม.ค. 2557  นักวิชาการพัฒนาชุมชน

“กรมการพัฒนาชุ

Read more