กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาการเด็ก,นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักจิตวิทยา,พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2,เจ้าพนักงานพัฒนสังคม,พนักงานบริการ,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,พนักงานคอมพิวเตอร์,นักพัฒนาสังคม, (8 – 14 พ.ย. 2556)

กรมพัฒนาสังคมและสวัส

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (27 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู

Read more

สพป.-สพม. ประกาศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ( – ก.ย. 2556)

สพป.-สพม. ประกาศ เปิ

Read more

รพ.ดำเนินสะดวก เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (31 พ.ค. – 28 มิ.ย. 2556)

รพ.ดำเนินสะดวกเปิดรั

Read more

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคล (20 – 27 พ.ค. 2556)

(วิทยาลัยพยาบาลบรมรา

Read more

รพ.ราชบุรี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักวิชาการสถิติ,นักรังสีการแพทย์ (29 เม.ย. – 10 พ.ค. 2556)

รพ.ราชบุรีเปิดรับสมั

Read more

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นายแพทย์ปฏิบัติการ (17 – 23 เม.ย. 2556)

กรมอนามัยเปิดรับสมัค

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการเงิน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการศึกษา,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (13 – 22 มี.ค. 2556)

ประกาศรับสมัคร : พนั

Read more

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 686 อัตรา หลายสาขา (1 – 31 มี.ค. 2556)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

Read more
**เลือกหน้า 5 จาก 5 หน้า12345