สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ (1 – 7 ต.ค. 2556)

สำนักงานมาตรฐานสินค้

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่บริหารเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ ประจำกองวิทยุกระจายเสียง (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

กระทรวงการต่างประเทศ

Read more

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (1 – 21 ต.ค. 2556)

กรมธนารักษ์ เปิดรับส

Read more

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักสถิติ,นักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) (14 – 18 ต.ค. 2556)

กรมการจัดหางาน เปิดร

Read more

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (10 – 31 ต.ค. 2556)

กรมส่งเสริมการเกษตร

Read more

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานแรงงาน (7 – 11 ต.ค. 2556)

กรมสวัสดิการและคุ้มค

Read more