ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิจัย,เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,พนักงานบริการ (25 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2556)

"ศูนย์ศึกษายุทธ

Read more

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักประชาสัมพันธ์ (ขยายเวลารับสมัคร – 29 พ.ย. 2556)

"กรมสุขภาพจิต&q

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นักการทูตปฏิบัติการ (55 อัตรา) (04 ธ.ค. – 24 ธ.ค. 2556)

"กระทรวงการต่าง

Read more

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สวัสดิการ ธุรการสวัสดิการ (บัดนี้ – 22 พ.ย. 2556)

"กรมควบคุมมลพิษ

Read more

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สวัสดิการ บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง (บัดนี้ – 22 พ.ย. 2556)

"กรมควบคุมมลพิษ

Read more

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (22 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2556)

"กรมตรวจบัญชีสห

Read more

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,วิศวกร (บัดนี้ – 22 พ.ย. 2556)

องค์การจัดการน้ำเสีย

Read more