อบต.ไกรนอก จ.สุโขทัย เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ช่างโยธา,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเกษตร,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 – 25 ต.ค. 2556)

อบต.ไกรนอก จ.สุโขทัย

Read more

อบต.หนองทันน้ำ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าพนักงานพัสดุ,นิติกร,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเกษตร,สันทนาการ,นักวิชาการเงินและบัญชี (19 ก.ย. – 9 ต.ค. 2556)

อบต.หนองทันน้ำ จ.อุบ

Read more

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จ.สุโขทัย เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นักพัฒนาชุมชน,บุคลากร,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (11 ก.ย. – 3 ต.ค. 2556)

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จ

Read more

อบต.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ (16 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556)

อบต.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ

Read more

อบต.นาปู่ป้อม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างโยธา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,บุคลากร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคลัง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (16 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556)

อบต.นาปู่ป้อม จ.แม่ฮ

Read more

อบต.วังก์พง จ.ประจวบฯ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (13 ก.ย. – 3 ต.ค. 2556)

อบต.วังก์พง จ.ประจวบ

Read more

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นิติกร,นักวิชาการเกษตรฐนักวิชาการสุขาภิบาล,นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นายช่างไฟฟ้า,เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ,เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (16 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556)

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต

Read more

อบต.แม่เงา จ.แม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (16 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556)

อบต.แม่เงา จ.แม่ฮ่อง

Read more

เทศบาลตำบลกกโก เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นิติกร,บุคลากร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานทะเบียน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน,ช่างโยธา (30 ส.ค. – 19 ก.ย. 2556)

เทศบาลตำบลกกโก เปิดร

Read more