กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 -26 ก.ย. 2557  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

“กระทรวงคมนาคม

Read more

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 -26 ก.ย. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

“กรมควบคุมมลพิ

Read more

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ส.ค. -05 ก.ย. 2557  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

“กรมเจรจาการค้

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 ส.ค. -4 ก.ย. 2557  สอบเลื่อนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.)

“สำนักงานตำรวจ

Read more

อบต.บ้านยา จ.อุดรฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 -26 ก.ย. 2557  จพ.ธุรการ,จพ.พัสดุ,จพ.การเงินและบัญชี,จพ.จัดเก็บรายได้,นายช่างโยธา,นิติกร,จท.วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน

“อบต.บ้านยา จ.

Read more