กรมประมง เปิดสอบ “พนักงานผู้ช่วยประมง” (19-30 ก.ค. 55)


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง

อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท

ประเภท : บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

ความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

ความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ

ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประกาศรับสมัคร :