กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (23-27 ก.ค. 55)


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

อัตราเงินเดือน : 14020 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาเคมี สาขาเคมีเทคนิค

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. วิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในห้องปฏิบัติการโดยเน้นการวิเคราะห์สารที่มีความเป็นพิษสูง ได้แก่ dioxin โดยใช้เครื่อง Gas chromatography/Mass spectrometer (GC/MS)

2. สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

3.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง เพื่อขอความร่วมมือและการสนับสนุนในการทำวิจัย สร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยสิ่งแวดล้อม

4. ช่วยจัดทำระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในส่วนของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ dioxin และสารพิษอื่น

5. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในงานวิจัย

6. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และดูแลความเรียบร้อยของเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ

 

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประกาศรับสมัคร :

Website : http://www.deqp.go.th