กรมประมง เปิดรับสมัครสอบ เจ้าพนักงานประมง (13-23 ก.ค.55)


กรมประมง

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมง

อัตราเงินเดือน : 11,160 บาท

ประเภท : เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

ความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ

ความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ

ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประกาศรับสมัคร :

Website :