สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 13,300
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,300 บาท

คุณสมบัติทั่วไป

 • เพศชาย/หญิง
 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • หากเป็นเพศชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ที่ได้หน่วยกิตวิชาทางคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 • มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล เช่น MySQL และมีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, ASP, Java Script และ CSS หรือภาษาคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
 • มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา, ซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้
 • หากมีประสบการณ์และผลงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานในลักษณะประสานงานและทำงานเป็นทีม
 • กระตือรือร้น มีความตั้งใจและมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรับผิดชอบและมีจิตบริการ


หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาปริญญาบัตรและ Transcript 1 ชุด


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  :

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่:
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช. 3 ชั้น 2 เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2561 2445 ต่อ 475, 510 ติดต่อทางอีเมล์ได้ที่ contact@nrct.go.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments